ANBI & Bestuur

ANBI & Bestuur

STICHTING ROTTERDAM CIRCUSSTAD  (ANBI)

Circusstad Festival wordt georganiseerd door Stichting Rotterdam Circusstad.
Het bestuur van de stichting onderschrijft de Code Governance Cultuur, de Code Diversiteit en Inclusie en de Code Fair Practice.

Stichting Rotterdam Circusstad heeft de ANBI status.

STATUTAIRE DOELSTELLING:

De Stichting heeft ten doel Het creëren van een sterk cultureel klimaat voor de productie en presentatie van Circustheater in Rotterdam door een nauwe samenwerking met partijen uit de wereld van theater, van gezelschappen, van opleidingen en van jeugd en welzijn en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
 • Het bij elkaar brengen van een aantrekkelijk aanbod aan circustheater in Rotterdam;
 • Het zorg dragen voor publieksontwikkeling en marketing voor dit aanbod; en
 • De organisatie van festivals, presentaties en alle andere mogelijkheden die aan het doel van de Stichtging kunnen bijdragen.

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

Missie: Rotterdam Circusstad laat je de magie van het nieuwe circus ervaren.
Als hét jaarlijkse festival voor innovatief circustheater in Nederland dragen we bij aan de ontwikkeling van een sterke sector voor de productie en presentatie van circustheater. Vanuit de overtuiging dat circustheater een kwalitatieve bijdrage kan leveren aan de diversiteit en het publieksbereik van de podiumkunsten, willen wij:

 • Het genre circustheater als innovatieve exponent van de podiumkunsten tot bloei brengen;
 • Jong talent en nieuwe makers helpen zich professioneel te ontwikkelen;
 • De diversiteit en omvang van het publiek voor de kunst vergroten;
 • De maatschappelijke kracht van circus benutten voor participatie en empowerment;
 • Rotterdam als levendige internationale cultuurstad profileren in stad en (buiten-)land.
Strategie en activiteiten

In Rotterdam werken we samen om van Rotterdam dé Circusstad van Nederland te maken.
Circusstad Festival is het hoogtepunt van de activiteiten en vliegwiel voor de ontwikkeling van projecten waarmee we het bezoeken, beoefenen en creëren van circustheater stimuleren. Het beleid (2021-2024) is gericht op drie pijlers:

 1. Beleven: de ontwikkeling van Circusstad Festival als platform voor presentatie en publieksontwikkeling, Uniek aan Circusstad Festival is de formule waarin gratis en betaalde voorstellingen, internationale top en nieuw talent, en beleven en zélf doen een bruisende mix vormen waarmee we jong en oud aanspreken. De voorstellingen vinden plats op straat, in theaters en een toenemend aantal locaties verspreid door de stad.
 2. Maken: als platform voor talent en makerschap ondersteunen we jong talen en nieuwe makers in hun ontwikkeling en de creatie van nieuwe voorstellingen. Zo dragen we bij aan de inhoudelijke ontwikkeling van het genre.
 3. Sociaal: Als platform voor social practice, zetten we de intrinsieke kracht van circus in voor het bereiken van maatschappelijke doelen als empowerment, zelfontplooiing en sociale cohesie.
Publiek

Jaarlijks bereikt Circusstad Festival met haar activiteiten 30.000 tot 35.000 bezoekers.
Als laagdrempelige kunstvorm, is circus aantrekkelijk voor een grote diversiteit aan publieksgroepen. Het festival betrekt zowel doorwinterde liefhebbers als gezinnen en nieuw publiek, juist ook onder publieksgroepen die normaliter minder aan culturele activiteiten deelnemen.

BESTUUR

Circusstad Festival wordt georganiseerd door de autonome Stichting Rotterdam Circusstad. Het bestuur van de stichting bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, secretaris en penningmeester. In het algemeen bestuur zijn de founding partners van de stichting vertegenwoordigd. In het bestuursreglement en de statuten zijn de verantwoordelijkheden van beiden vastgelegd. Om de besluitvorming evenwichtig en transparant te houden, mede met het oog op het voorkomen van belangenverstrengeling, is in de statuten vastgelegd dat besluiten van het Algemeen Bestuur genomen worden met volstrekte meerderheid der stemmen, waarbij tot deze volstrekte meerderheid ten minste twee van de drie stemmen van het Dagelijks Bestuur behoren.

Huidig bestuur

Jeffrey van Meerkerk           – voorzitter

Marlin Huygens                    – secretaris

Maria Berkenveld                 – penningmeester

Samuel Würsten                   – algemeen bestuurslid

Marc van Kaam                    – algemeen bestuurslid

Caroline Harder                    – algemeen bestuurslid

Matthijs van Muijen             – algemeen bestuurslid

Herman van Karnebeek      – algemeen bestuurslid

BELONINGSBELEID

Het bestuur van de stichting werkt onbezoldigd.
Voor de beloning van medewerkers en directie is Fair Pay de norm en wordt de CAO Toneel en Dans gehanteerd. De CAO tarieven worden gecorrigeerd naar ZZP-tarieven met behulp van de Digipacct rekentool. Fair pay wordt ook verwacht van partners, leveranciers en gezelschappen die in het kader van Circusstad Festival werkzaamheden verrichten.

VERTROUWENSPERSOON / KLACHTEN

Iedereen moet zich veilig voelen tijdens het werken voor Rotterdam Circusstad. In de manier waarop mensen met elkaar omgaan kan bewust of onbewust grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Om dit ongewenste gedrag te voorkomen is een aantal afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in de Gedragscode sociale veiligheid en integriteit.

Wanneer een ongewenste situatie ontstaat die niet op de werkvloer opgelost of besproken kan worden, kunnen mensen zich richten tot de vertrouwenspersonen van Rotterdam Circusstad. Dat hoeft niet aan de leidinggevende of collega’s verteld te worden. De vertrouwenspersoon luistert, geeft advies en ondersteunt bij mogelijke vervolgstappen. De vertrouwenspersoon behandelt alle gesprekken vertrouwelijk. In eerste instantie worden mensen verzocht zich te wenden tot de interne contactpersonen. Wie liever spreekt met iemand die geheel niet verbonden is aan Rotterdam Circusstad is er Mores Online, het meldpunt ongewenste omgangsvormen voor de culturele sector.

Vertrouwenspersonen
                1. Intern (Directie):              Dirk Evers, dirk@circusstad.nl
                2. Intern (Bestuur):              Marlin Huygens, marlinhuygens@kpnmail.nl
                3. Extern (Mores Online):   https://mores.online of 088-111 9950

DONEREN

Stichting Rotterdam Circusstad heeft de ANBI status. Dit brengt fiscale voordelen met zich mee voor donateurs; giften zijn voor 125% aftrekbaar van de belasting. Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl.

Doneren kan via de volgende gegevens:
Stichting Rotterdam Circusstad
IBAN: NL45 INGB 0007 7523 23

CONTACTGEGEVENS

Stichting Rotterdam Circusstad

Eendrachtsweg 42
3012 LD Rotterdam

Tel. 010-240 9144
Email. Info @ circusstad . nl

ZAKELIJKE GEGEVENS

Stichting Rotterdam Circusstad
IBAN: NL45 INGB 0007 7523 23
BTW: NL8212.31.911.B.01
RSIN: 81231911
KvK: 24471378

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 21/05/2024

nl_NL

Tickets

Ga naar de inhoud