Circusstad Festival laat je de magie van het nieuwe circus ervaren en is hét festival voor vernieuwend circustheater in Nederland. We presenteren de (inter)nationale top, jong talent, muziek, feest en fringe in een bruisend festival in de binnenstad van Rotterdam.

VACATURE  Stichting Rotterdam Circusstad

Artistiek Leider (V/M)

Scroll down for English

In de afgelopen tien jaar is Stichting Rotterdam Circusstad uitgegroeid tot een multidisciplinaire circusinstelling. De stichting staat voor het nieuwe circustheater, dat met de komst van twee belangwekkende internationale circusopleidingen in Nederland een vlucht heeft genomen. Rotterdam Circusstad is aanjager van talloze circusprojecten, zowel op professioneel niveau als op maatschappelijk vlak. Het meest in het oog springende project is het jaarlijkse Circusstad Festival, waar een breed scala aan nationaal en internationaal topcircus wordt getoond.

Met het vertrek van oprichter Maaike van Langen is de Stichting Rotterdam Circusstad op zoek naar een nieuwe artistiek leider. Deze functie vormt samen met de zakelijke leiding de directie van de stichting. De directie ontwikkelt gezamenlijk het beleid voor programmering, publieksbeleving, talentontwikkeling en participatie en vertaalt dat naar concrete projecten. Met de internationale ontwikkelingen in het circus als kompas en de stad Rotterdam als inspiratie geeft de artistiek leider inhoud aan de programmering van Circusstad Festival en projecten op het vlak van talentontwikkeling en social circus. De artistiek leider is als artistiek eindverantwoordelijke het gezicht van het festival.

In januari 2021 is een nieuw cultuurplan in werking getreden, waarbij de stichting met steun van Gemeente Rotterdam en Fonds Podiumkunsten weer vier jaar in de breedste zin kan bouwen aan de ontwikkeling van circustheater in Nederland.

Stichting Rotterdam Circusstad

In Rotterdam wordt intensief samengewerkt om van Rotterdam dé circusstad van Nederland te maken. Het hechte samenwerkingsverband tussen theaters, gezelschappen, opleidingen en jeugd- en welzijnswerk resulteerde al in een sterk cultureel Rotterdams circusklimaat. Circusstad Festival is het hoogtepunt van de activiteiten en werkt als vliegwiel voor de ontwikkeling van projecten die het bezoeken, beoefenen en creëren van circustheater stimuleert.

Onze missie:

De magie van het nieuwe circus
Rotterdam Circusstad draagt met de presentatie en productie van innovatief circustheater in Nederland bij aan de ontwikkeling van een sterke sector voor circustheater. Vanuit de overtuiging dat circustheater een kwalitatieve bijdrage kan leveren aan de diversiteit en het publieksbereik van de podiumkunsten, willen wij:

– Het genre circustheater als innovatieve exponent van de podiumkunsten tot bloei brengen;
– Jong talent en nieuwe makers helpen zich professioneel te ontwikkelen;
– De diversiteit en omvang van het publiek voor de kunst vergroten;
– De maatschappelijke kracht van circus benutten voor participatie en empowerment;
– Rotterdam als levendige internationale cultuurstad profileren in stad en (buiten-)land.

Jouw uitdaging

Rotterdam Circusstad ontwikkelt zich van een puur op het festival gerichte organisatie naar een brede instelling die ook door het jaar heen projecten initieert op het vlak van talentontwikkeling, educatie en social circus.

Hoofdtaak van de artistiek leider is de internationale prospectie en programmering van het jaarlijkse Circusstad Festival. Als artistiek leider vertegenwoordig je de stichting en het samenwerkingsverband in verschillende nationale en internationale netwerken. Je neemt het voortouw in het aangaan van nieuwe partnerships en gebruikt je kennis en netwerk om het beleidsplan te vertalen naar een inspirerend programma op hoog artistiek niveau.

Je bent hands-on in de uitvoering van de projecten. Als ‘primus inter pares’ ben je een voorbeeld voor teamgenoten, geef je sturing aan de organisatie, begeleid je circusartiesten en organisatoren in het artistiek vormgeven van hun projecten en ontwikkel je nieuw beleid voor de periode na 2024. Een belangrijk speerpunt daarbij is het meer divers en inclusief maken van de organisatie conform de uitgangspunten van de code Culturele Diversiteit.

Profiel

In je sollicitatie lezen we graag hoe jouw profiel en jouw visie aansluiten bij deze functie.

Wij bieden:

– Een duurzame samenwerking, bij voorkeur in ZZP-constructie
– Inzet in overleg 2 – 2,5 dag per week.
– Vergoeding conform CAO Theater en Dans, Schaal 10
– Een verantwoordelijke functie in een interessante vernieuwende festivalorganisatie.
– Een enthousiast team met leuke, zelfstandige collega’s.

De stichting Rotterdam Circusstad streeft bewust naar een diverse samenstelling van het team.

Solliciteren:

Ben jij onze nieuwe artistiek leider? En klaar voor Rotterdam?

Stuur je motivatie en CV uiterlijk 12 maart t.a.v. het bestuur van Stichting Rotterdam Circusstad, via Dirk Evers, zakelijk leider dirk@circusstad.nl.

Voor meer informatie, neem contact op met het bestuur van de stichting via info@circusstad.nl.

De gesprekken met kandidaten en uiteindelijke selectie worden verzorgd door een sollicitatiecommissie met een delegatie van het stichtingsbestuur en de zakelijk leider.

Gesprekken starten in de week van 22 maart.

—————–

English

VACANCY  Rotterdam Circusstad

Artistic director

In the last ten years, Stichting Rotterdam Circusstad – ‘Rotterdam Circus City’ – has grown to become a multi-disciplinary institution. It promotes new circus theatre, which has experienced an explosion in growth in the Netherlands with the creation of two internationally prominent circus academies. Rotterdam Circusstad has been the driving force behind innumerable projects, not just at a professional level, but in the community as well. The most prominent project is the annual Circusstad Festival, when a broad range of Dutch and international top circus is presented.

The departure of its founder Maaike van Langen means that Circusstad is now looking for a new artistic director. In collaboration with the managing director, the artistic director will be responsible for the senior management and direction of the organisation. The senior management develops policy for programming, audience experience, talent development, and participation and translates it into concrete projects. The artistic director provides substance to the programming of the Circusstad Festival and projects in the area of talent development and social circus with international developments in circus as compass and the city of Rotterdam as inspiration. The artistic director is the face of the festival, as the person with ultimate artistic responsibility.

In January 2021 a new culture plan began, allowing the organisation, with the support of the municipality of Rotterdam and the Performing Arts Fund NL, to build in the broadest sense on the development of circus theatre in the Netherlands for another four years.

Rotterdam Circusstad

Intense collaboration is being undertaken in Rotterdam to make it the circus city – circusstad – of the Netherlands. The close co-operation between theatres, companies, academies and youth and welfare work had already delivered a strong, cultural climate for circus in Rotterdam. The Circusstad Festival is the climax of these activities and functions as a flywheel for the development of projects that promote audiences for, and the practice and creation of, circus theatre.

Our mission:

The magic of the new circus
Rotterdam Circusstad contributes to the development of a strong sector for circus theatre by presenting and producing innovative examples of the art in the Netherlands. In the conviction that circus theatre can make a significant contribution to the diversity of the performing arts and the development of audiences for those arts, we want to:

– Ensure that the genre circus theatre flourishes as an innovative performing art
– Help young talent and new makers develop professionally
– Increase the diversity and size of audiences for the art
– Exploit the social power of circus for participation and empowerment
– Promote Rotterdam as a lively, international, culture city in the city itself, the Netherlands and abroad.

Your challenge

Rotterdam Circusstad is developing from a festival organisation into a broader institution that initiates projects in the area of talent development, education and social circus throughout the year.

Main task of the artistic director is the prospection of companies and programming of Circusstad Festival. As artistic director, you will be representing the organisation and its collaboration in various national and international networks. You will take the initiative to engage in new partnerships and you will use your knowledge and network to translate policy into an inspiring programme at a high artistic level.

You are hands-on in in executing projects. As ‘first among equals’, you will be an example for teammates, give direction to the organisation, supervise circus artists and organisers in giving artistic shape to their projects and you will develop new policy for the period after 2024. An important priority is making the organisation more diverse and inclusive in accordance with the principles of the Cultural Diversity Code.

Profile

In your application we would like to read how your profile and vision fits this vacancy.

We offer:

– A long-term collaboration, preferably in a self-employed construction.
– Commitment in consultation, 2 – 2.5 days per week.
– Salary in accordance with the Collective Labour Agreement for Drama and Dance [CAO Theater en Dans], scale 10.
– A responsible role in an interesting and innovative festival organisation.
– An enthusiastic team with nice, self-reliant colleagues.

Rotterdam Circusstad is endeavouring to create a diverse team.

Application:

Are you our new artistic director? Are you ready for Rotterdam? Send your CV with covering letter no later than 12th March to the board of Rotterdam Circusstad via Dirk Evers, managing director, dirk@circusstad.nl

For more information, you can contact the board via info@circusstad.nl.

The interviews with candidates and the final selection will be undertaken by a selection committee consisting of a delegation from the board of trustees and the executive director.